×

Sign In

Terms and Conditions

כללי

ברוך הבא לאתר “SKIPPERS” (להלן: “SKIPPERS” או “האתר“) (להלן: “החברה“). כל פעולה שתבחר לבצע ו/או כל שירות שתבחר לעשות בו שימוש ו/או כל מידע שתבחר לעשות בו שימוש הנובע מהאתר או בקשר עמו, בין בתשלום ובין ללא תשלום, לרבות כלל השירותים שמציע האתר וכן אלו הנלווים לשירותים שמציע האתר כפופים כולם לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“). תנאי שימוש אלו יחולו על המשתמש באתר (להלן :”המשתמש“) ועל המפרסם תכנים באתר (להלן ” המפרסם“) בהתאמה. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתם של המשתמש והמפרסם לתנאים אלה, ולכן יש לקרוא אותם בקפידה. באתר כלולים תכנים שהשימוש בהם כפוף לתנאי שימוש כלליים אלה. תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו הנגישים למשתמש באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד, טאבלטים למיניהם וכיו”ב). כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. בתנאי שימוש אלה, המונח “תוכן”, או “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כניסה לאתר ו/או שימוש באתר, ביישומים ו/או במידע המוצגים בו, מהווה ומבטאת הסכמה מצד המפרסם והמשתמש לתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן, ובעשותכם כן הנכם מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הנכם מודעים ומסכימים להם, ומסכימים לפעול על פיהם. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך או אפוטרופוסך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחבור עם גוף אחר כלשהו, בין בתצורה של שיתוף פעולה ו/או מיזוג ו/או רכישה ו/או כל תצורה אחרת המשלבת בין האתר או החברה וכל גוף אחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים ולמפרסמים באתר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד, הכל בכפוף להרשמה לאתר ו/או במסגרת רישומו ו/או הזמנתו של המשתמש את אחד השירותים באתר (לפי העניין) ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) תשמ”ב-1982.

השימוש באתר

ההרשאה לשימוש בתכני האתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך, ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). ההרשאה להשתמש בתכני האתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים (“קישור עמוק”) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות קישור עמוק או כל קישור אחר. במקרה שתתבקש לכך מאת החברה, תבטל את הקישור לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה. המפרסם באתר מצהיר ומאשר כי כל הזכויות בתכנים שהוא מפרסם מכל סוג ומין שהוא לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני הם בבעלותו הבלעדית ו/או קיבל את הרישיונות הדרושים לשימוש בהם לרבות פרסומת באתר מצד ג’. המפרסם לא יפרסם תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או תכנים המהווים הפרה של זכות יוצרים וזכות מוסרית של צד ג’ לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. המפרסם מצהיר כי והוא יישא באחריות המלאה בגין כל טענה כזאת או דומה שתופנה אל החברה לרבות בכל ההוצאות והטיפול בה ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מפרסום התכנים ע”י מפרסמים או בגין קישור מורשה לתכני האתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. החברה רשאית להסיר תכנים פוגעניים, לא ראויים ו/או מהווים הפרת הוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ”ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות תשמ”א-1981 ו/או חוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007 ו/או כל הוראת חוק אחרת, בעקבות פניות שהגיעו לחברה בעקבות תכנים אלו, על פי החלטה שתתקבל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ללא הודעה מראש ולמפרסם ו/או למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעניין זה כלפי החברה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מפרסום התכנים באתר ע”י המפרסם. המפרסם יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל פרסום שנעשה על ידו, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה ומכל תנאי או כלל אחר המפורסם על ידי החברה בקשר עם השימוש באתר.

התכנים המפורסמים באתר

באתר מתפרסמים או עשויים להתפרסם תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת חוות דעת על הרצאות או מרצים, טוקבקים, בלוגים, דירוגים וכיוצא באלה. החברה רשאית לעשות שימוש ולפרסם חוות דעת ותגובות המתקבלות ממשתמשי האתר אודות הרצאות ואירועים שפורסמו באתר. אין ולא תהיה לך כל דרישה, בקשה או טענה מכל מין וסוג בנוגע לשימוש שתעשה החברה באותן חוות דעת ותגובות וכי מרגע העברתן לשימוש החברה הנך מוותר על כל זכות בהן. החברה מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתרים, רשאית החברה אך לא חייבת לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. למען הסר ספק, יובהר כי החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים אלה המפורסמים ע”י משתמשים וכן לתכנים המפורסמים ע”י המפרסמים [לדוגמא : הרצאות], האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש ו/או המפרסם שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר אתר את התכנים הבאים: כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף; כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב; ססמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי; כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; כל תוכן העלול להטעות צרכן; כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי; כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר בפרט; כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט; התכנים שיימסרו על ידיך לפרסום באתר אתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. יש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר אתר או פרסום איזה מפרטיך.

שירותים הטעונים רישום

באתר עשויים להתפרסם שירותים שונים הטעונים הרשמה. ניתן ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. החברה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר הכלולה במסגרת תנאי שימוש אלה להלן ומהווה חלק בלתי נפרד מהם. לצורך הרישום, תתבקש ליצור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. יש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. יש להקפיד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים. החברה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים; אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים, כותבים או ספקים של החברה; אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר; אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה העולה על התקופה המותרת על פי תנאי השירות , גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני; אם עשית כל פעולה שהיא שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא; אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי; אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום); אם יש לך חוב כספי לחברה, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

התכנים באתר – אינם תחליף לייעוץ מקצועי

באתר תמצא תכנים וידיעות הנוגעים להרצאות בנושאים שונים כדוגמת: תקשורת, מסעדנות, תיירות, פוליטיקה, עסקים, קולינריה, ספרות ועוד. מקורם של חלק מהתכנים הללו במערכת החברה ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים, קרי המפרסמים. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת והם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. לפיכך, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא באתר תיעשה על אחריותך בלבד.

מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך באתר. החברה רשאית להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות החלה על השימוש באתר מעת לעת. ככל שתבחר החברה לשנות את מדיניות הפרטיות החלה על השירות, תעדכן החברה את דף זה, כך שהמשתמש יוכל לדעת מהו השינוי שבוצע. החברה אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש. עם זאת עשויה החברה לחלוק מידע סטטיסטי מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים. לדוגמא, באיזו תדירות משתמש מבקר באתר, או אילו מילים הן הנפוצות ביותר בשימוש במנוע החיפוש באתר. החברה תחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט, חוק, או צו בית משפט. החברה מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר וממאגרי הנתונים (או המידע) שבבעלות החברה ולא לעשות בהם שימוש לצורכי השירות, כאמור לעיל, ככל שתתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב. החברה לא תיחשב כמפרה התחייבות כלשהי לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים.

תכנים מסחריים

האתר כולל או עשוי לכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול, החברה בעלת הזכות הבלעדית להטמיע תכנים פרסומיים באתר למעט אם מפרסם קיבל על כך אישור והסכמת החברה מראש. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם, אלא משמשת כפלטפורמה להצגתם בלבד. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או יירכשו באמצעותן. יובהר כי החברה אינה חייבת באחריות בכל הנוגע להפרת איזה מהמפרסמים באתר את הוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) תשמ”ב-1982 ו/או את הוראות תיקון מס’ 40 לחוק התקשרות (חוק הספאם) ו/או כל חומר ו/או מסר המפר הוראות כל דין. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך מהחברה, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בהם הינם של החברה (להלן: “הבעלת הזכויות“) בלבד או של צד שלישי כלשהו, שהעניק לחברה זכות שימוש בקניינו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה –  דרישה לקרדיט, סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. החברה אינה טוענת לבעלות בכל התכנים המתפרסמים באתר. במוסרך תכנים המיועדים לפרסום באתר ישנו אישור מכללא מטעמך, בעצם מסירתם לפרסום, כי המוסר הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן. במוסרך התכנים לפרסום, ניתן על ידך לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו”ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

אחריות החברה

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המפורסמים באתר ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים באתר על ידי צדדים שלישיים. החברה אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. החברה לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך. החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. החברה לא תהא אחראית להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין נותן שירות או צד שלישי באתר. החברה תעשה את מירב המאמצים לספק את השירותים בטיב ובאיכות ראשונים במעלה. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש בפועל על ידי נותן שירות או צד שלישי, לרבות לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמציע נותן שירות או צד שלישי כלשהו. ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

שיפוי

מוטלת עליך החובה לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, מוטלת עליך החובה לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפו וזמינות השירותים הכלולים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הכלולים באתר, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש (ככל שהדבר אפשרי). עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו ולא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. מפרסם המעוניין להסיר תכנים שפרסם באתר לרבות חלק מהם יפנה לחברה מראש ובכתב על מנת לסיים ההתקשרות עמה ע”פ התנאים המוסכמים מראש.

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר, תובא בפני בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו ובפניהם בלבד.

פנו אלינו

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם בעיניך פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, ניתן לפנות אלינו לפי הפרטים המופיעים להלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: המדע 1, רחובות. פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: info@skippers.co.il.